Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας ΒΑΚΑΡ Ανώνυμη Βιοτεχνική & Εμπορική Εταιρεία προχώρησε η εταιρεία Autohellas Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δύο εταιρείες ελέγχονται από τον κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, ενώ τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Autohellas συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΑΚΑΡ, ήτοι οι κ.κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Ευτύχιος Βασιλάκης, Εμμανουέλλα Βασιλάκη και Γεώργιος Βασιλάκης.  

Υπενθυμίζεται ότι στις 30.06.2014, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης δι' απορρόφησης της ΒΑΚΑΡ από την Autohellas ορίζοντας, μεταξύ άλλων, την 30.06.2014 ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas αποφάσισε την εν λόγω συγχώνευση στο πλαίσιο επέκτασης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στον χώρο του αυτοκινήτου. 

Η διοίκηση της εταιρείας εξηγεί ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει ακόμα διενεργηθεί αποτίμηση της υπό συγχώνευσης εταιρείας ούτε έχει καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών με αποτέελσμα να μην είναι δυνατόν σε αυτό το στάδιο να περιγραφούν οι επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της Autohellas από τη σκοπούμενη συγχώνευση. 

Η Autohellas εκτιμά ότι η συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης.