Την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε σήμερα η «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος». Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι στόχος του ομίλου είναι η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου κατά τη διετία 2014-2015.  

Το επενδυτικό πλάνο αφορά στην υλοποίηση έργων ισχύος 94 MW, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής. Η εταιρεία προγραμματίζει να αξιοποιήσει το σύνολο των υπό άντληση κεφαλαίων εντός 18 μηνών. Σημειώνεται ότι το 45% θα χρησιμοποιηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2014, το 40% εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, ενώ το 15% εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2015. 

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 3 Ιουλίου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛ.ΤΕΧ. Η Δημόσια Προσφορά  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου, 2014.  

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα εκδώσει και διαθέσει με Δημόσια Προσφοράστο επενδυτικό κοινό, 20.667.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 επί συνόλου 82.667.000 κοινών μετοχών προς εισαγωγή.  

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς είναι η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Σύμβουλοι Έκδοσης η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιποί ανάδοχοι οι Alpha Bank A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές), που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν, με δεσμευτικό εύρος τιμών, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς οι ειδικοί επενδυτές στο Βιβλίο  Προσφορών (διαδικασία Βook building). Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 2/460/10.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.