Συγκριτικούς πίνακες με τις χρεώσεις των οκτώ εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά δημοσιοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η σύγκριση αφορά την εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού οικιακών καταναλωτών καθώς και Μικρών Εμπορικών/Βιομηχανικών Πελατών Χαμηλής Τάσης (με ισχύ σύνδεσης μέχρι και 25 kVA, τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β).

Η ΡΑΕ συνιστά στους καταναλωτές, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα, να ενημερωθούν για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επί μέρους εκπτωτικές πολιτικές που μπορεί να προσφέρουν οι προμηθευτές (π.χ. έκπτωση παγίου, έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης).

Στις περιπτώσεις όπου οι προσφερόμενοι όροι προμήθειας περιλαμβάνουν ή μπορεί να περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιδράσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσής τους.

Παραδείγματα τέτοιων ρητρών είναι η ρήτρα Αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος, ρήτρα Αναπροσαρμογής Λογαριασμών Προσαυξήσεων 2 και 3, η ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), κ.α.

Οι πίνακες με τις χρεώσεις των προμηθευτών.

 Σημειώνεται ότι τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ τίθενται σε ισχύ από μεθαύριο.