Ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έγινε τελικά δεκτό το αίτημα του για το τρόπο φορολόγησης των ασκούμενων δικηγόρων:

Όπως προβλέπει η απόφαση - εγκύκλιος της γενικής γραμματείας εσόδων, «οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές που πραγματοποιούν άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, για την χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων)».

Μετά την εγκύκλιο αυτή, ο ΔΣΑ τονίζει ότι «τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για την χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω».