Εκσυγχρονισμό του συστήματος δημοσιών συμβάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις  επιτυχάνεται η ενοποίηση του νομικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απλοποιούνται οι διαδικασίες ανάθεσης,  εκσυγχρονίζονται οι ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Αναλυτικότερα

1. Ενοποίηση: 

Ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας αρχής ή φορέα (Κράτος, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ κλπ.) και καταργούνται όλες οι αντίθετες προϊσχύουσες διατάξεις και όλα τα ειδικά καθεστώτα ανάθεσης που θεσπίσθηκαν κατά καιρούς μετά από αίτημα διάφορων φορέων του Δημόσιου Τομέα.

2. Διαφθορά: 

Έρχονται αυστηρές εγγυήσεις διαφάνειας αρχής γενομένης από την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στόχος, να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων (άρθρο 45). Επιπλέον, ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη ρήτρα ακεραιότητας.

3. Προγραμματισμός: 

Εισάγεται η καθολική υποχρέωση των αρχών και των φορέων για τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων που προτίθενται να συνάψουν (άρθρο 148).

4. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά:

Οι αρχές που αναθέτουν τα έργα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με φορείς της αγοράς πριν από την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης. Σκοπός ο ακριβής καθορισμός των αναγκών τους, ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και η διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης στα έγγραφα του διαγωνισμού.

5. Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις:

Οι διατάξεις της πρότασης (άρθρα 134 - 138) για την ίδρυση και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σε συνδυασμό με μια ενημερωμένη έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας που προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ, εισάγουν ένα σταθερό και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης. 

Η λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως υποχρεωτικού τρόπου δημοσιότητας των δημοσίων συμβάσεων θα επιφέρει σημαντική απλοποίηση στη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης, εξοικονόμηση χρόνου, μείωση του κόστους των διοικητικών συναλλαγών, ταχύτητα, διαφάνεια και περιορισμό της διαφθοράς.