Τα στοιχεία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το πρώτο εξάμηνο του 2014 των φορέων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των νομικών προσώπων–φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως τα υπουργεία Υποδομών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας καταγράφουν υπερβάσεις στους στόχους δαπανών που είχαν τεθεί απ' το υπουργείο Οικονομικών για το α' εξάμηνο. 

Στο υπουργείο Υποδομών καταγράφεται απόκλιση από το στόχο κατά 173 εκατ. ευρώ κατά κύριο λόγο λόγω της αύξησης των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως αποτέλεσμα της επίσπευσης των εργασιών προγραμμάτων τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα απ' το ΕΣΠΑ. 
 
Το υπουργείο  Περιβάλλοντος είχε 17,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες δαπάνες έναντι του στόχου στο εξάμηνο κυρίως λόγω της αυξημένης απορρόφησης των κονδυλίων του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον". 
 
Στα 6,7 εκατ. ευρώ είναι η υπέρβαση για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1,209 δισ ευρώ), 6,4 εκατ. ευρώ για το Ναυτιλίας και Αιγαίου (151,8 εκατ. ευρώ.). 

Δείτε αναλυτικά την αποτίμηση για κάθε υπουργείο χωριστά

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκύπτει ότι για το πρώτο εξάμηνο οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 819 εκατ. ευρώ (ή 3,5%), που είναι επίδοση καλύτερη από την αντίστοιχη του πρώτο  τριμήνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα 57 νομικά πρόσωπα–φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στον στόχο, η πλειοψηφία των φορέων παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από τον στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φορέων παρουσιάζεται απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Όπως επισημαίνει στην ίδια ανακοίνωση, ο κ.Σταϊκούρας, «στο σκέλος των δημοσίων δαπανών έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, από τις αρχές του 2013, έχει τεθεί σε ισχύ, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, μηχανισμός παρακολούθησης, σε μηνιαία βάση, των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα Νομικά Πρόσωπα που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και των οποίων η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «έχει καταστεί, ωστόσο, ξεκάθαρο ότι είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης από τις διοικήσεις των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις αποκλίσεων, των απαραίτητων μέτρων, ώστε να προσαρμόσουν, κατά την εξέλιξη του οικονομικού έτους, τα οικονομικά τους μεγέθη στα όρια των στόχων τους, και να εναρμονιστούν με την ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η προσπάθεια παρακολούθησης, διασφάλισης και εμπέδωσης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε διάσταση και επίπεδο του Δημοσίου συνεχίζεται σταθερά, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών για τα δημόσια οικονομικά της χώρας».

Δείτε αναλυτικά τα τα στοιχεία για τα ΝΠΙΔ - Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης