Έκθεση για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος ετοίμασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις, όπως μη επαρκής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια λεπτομερών επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής στις κυπριακές επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις εταιρείες Διαχείρισης και στις επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε ήδη τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επανεξετάσουν όλους τους φακέλους των πελατών τους, για να βεβαιωθούν ότι περιέχονται σ’ αυτούς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.