Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου απηύθυνε το υπουργείο Οικονομικών. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόσκληση αφορά την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των τεσσάρων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο» που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από σήμερα 18/08/2014 έως και την Τρίτη 09/09/2014 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα προσόντα επιλογής και διορισμού του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., τα κωλύματα διορισμού και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, είναι αναρτημένη 

  • στο διαδικτυακό τόπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/home/2014/08/18/5681 και 
  • στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f27da26f-21a0-45ee-a79a-d67cd29a23c7