Σε διευκρινήσεις προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εγκύκλιο που εστάλη στις εφορίες για τη συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης Παράνομου Χρήματος.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων, η γ.γ. Εσόδων τονίζει πως η εγκύκλιος που εκδόθηκε «κοινοποιεί και παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”».

Η εγκύκλιος εκδόθηκε ώστε «οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να ενημερώνουν την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».

Παράλληλα η γ.γ. Εσόδων επισημαίνει πως η «ενημέρωση της Αρχής της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» αποτελεί υποχρέωσή της.

«Μετά την ενημέρωσή της, η Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν προβαίνει αυτόματα στη λήψη μέτρων όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ» σημειώνει η γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καταλήγει:

«Η λήψη των μέτρων αυτών από την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της».

Διαβάστε εδώ την επίμαχη εγκύκλιο