Ενέκρινε τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδας τον νέο επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας για τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το οριστικό κείμενο – που δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα- διαμορφώθηκε έπειτα απο διαβούλευση στην οποία είχε υποβάλλει η ΤτΕ σχέδιο του με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με ενώσεις καταναλωτών και περιλαμβάνει πλήθος επιλογών για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων.

Ο κώδικας θα στηριχθεί στον θεσμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη και στις αποφάσεις της Διυπουργικής επιτροπής για τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες εξόφλησης των δανείων από τα νοικοκυριά και για να γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις από τις Τράπεζες.

Εναλλακτικά θα προβλέπεται μείωση επιτοκίου του μη εξυπηρετούμενου δανείου, μείωση περιθωρίου κέρδους της τράπεζας από το εν λόγω δάνειο, αλλαγή του τύπου του επιτοκίου χωρίς ποινή, αντικατάσταση του παλαιού δάνειου με νέο, μεταβίβαση του μη εξυπηρετούμενου δάνειου σε άλλη τράπεζα, κ.ά.

Επίσης, καθιερώνονται υποχρέωση κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των τραπεζών και οργανωτικές απαιτήσεις, ώστε κάθε πιστωτικό ίδρυμα να μπορεί να διαχειριστεί ξεχωριστά κάθε δανειολήπτη με προβλήματα καθυστερήσεων.

Βάσει του Κώδικα, οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα, ο Κώδικας Δεοντολογίας θα εφαρμόζεται και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα επιλαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών, αλλά θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τον τρόπο εφαρμογής του, απαιτώντας διορθωτικά μέτρα ή επιβάλλοντας κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμιών στα συστήματα των τραπεζών και σε περίπτωση συστηματικής μη εφαρμογής του.