Αύξηση κατά 11% σημείωσαν οι πωλήσεις της Creta Farms το πρώτο εξάμηνο του έτους και ανήλθαν στα 47,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

Το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη +116,8% και αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 14,8%. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 16,1 εκατ. ευρώ. 

Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ το λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 172%. Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψαν θετικά πρόσημα +0,3 εκατ. ευρώ και +0,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις αποθήκες της εταιρείας στα μέσα Μαρτίου του 2014. Επίσης σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, το συνολικό ποσό της οποίας ανήλθε σε 9,15 εκατ. ευρώ και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία.