Κέρδη μετά Φόρων 267,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2014 και 361,6 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο 2014, ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Στα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων εξαμήνου σύμφωνα με την ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη Βασιλεία III, ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ενόψει των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

- Η ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας συνεχίζεται. Αύξηση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων κατά 101,6% σε ετήσια βάση, σε 516,8 εκατ. ευρώ

- Σταθεροποίηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και μείωση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,6%. Ο δείκτης καλύψεως καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 200 μονάδες βάσεως σε 58% το β΄ τρίμηνο.

- Ενίσχυση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των καταθέσεων και της επιτυχούς εκδόσεως ομολόγου κυρίας εξασφαλίσεως. Περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά 36% σε ετήσια βάση και μηδενισμός της εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

- Αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως των Ευρώ 940 εκατ. μέσω της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών που εξεδόθησαν το 2009.

- Η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank ενισχύει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Alpha Bank και προσβλέπει στην αξιοποίηση της εξειδικεύσεως στις εργασίες που αφορούν τους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

- Η έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank, την 9 Ιουλίου 2014, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης.

Σε ό,τι αφορά τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, το δεύτερο στάδιο αυτής, το οποίο αφορά στον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2014. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το τρίτο στάδιο, που σχετίζεται με τις Ασκήσεις Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την 8 Αυγούστου 2014 ένα εγχειρίδιο για τις Ασκήσεις Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων στο πλαίσιο της Συνολικής Αξιολογήσεως. Στο εγχειρίδιο περιγράφεται λεπτομερώς η ενσωμάτωση των ευρημάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού στις υποθέσεις εργασίας των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, καθώς επίσης και η Διαδικασία Διασφαλίσεως Ποιότητας με την οποία διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων για όλες τις τράπεζες. Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη Οκτωβρίου 2014. Οι τράπεζες θα ενημερωθούν για τα πλήρη και οριστικά αποτελέσματα λίγο πριν αυτά κοινοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις αγορές.

Η Alpha Bank, με Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2014 και με δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων να ανέρχεται στο 58%, διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα άνω των 4 δισ. ευρώ, με βάση το ελάχιστο όριο 8% στο βασικό σενάριο και άνω των 5,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με το ελάχιστο όριο 5,5% στο ακραίο σενάριο, ενόψει των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού και των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

TAGS