Την εξεύρεση λύσεων προκειμένου να μπορέσει να βγει από την παρούσα κρίση αναζητά η διοίκηση της Άλφα Γκρίσιν.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση πραγματοποιεί συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες.

Στόχος της όπως αναφέρει είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται στην κατηγορία "επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.