Με σημαντική αύξηση των πωλήσεων, ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας και με σημαντικά αυξημένες ταμειακές ροές έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2014 για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ.

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2014, στα 26,2εκατ. ευρώ από 21,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενσωματώνοντας τη θετική πορεία όλων των αγορών δραστηριότητας.

Πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη των πωλήσεων ήταν οι αγορές του εξωτερικού με 71% αύξηση, με θετική πορεία στην αγορά της Αμερικής στην οποία η εταιρεία διανέμει πλέον απευθείας τα προϊόντα της μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της Korres USA Ltd, αλλά και από την ενισχυμένη απόδοση συνολικά των αγορών ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος παρά τις αρνητικές συνθήκες του φαρμακείου λόγω των απεργιών, κινήθηκε με 4% αύξηση σε σχέση με το εξάμηνο του 2013, ενσωματώνοντας τα θετικά αποτελέσματα του πλάνου επικοινωνίας και προώθησης της μάρκας στο κανάλι.

Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης, ανήλθαν στα 5,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 από 4,5 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 21%, εξαιτίας της θετικής πορείας της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου, της ενοποίησης της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής στην Αμερική καθώς και των ωφελειών της συμφωνίας με την AVON.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά την αφαίρεση και του παραπάνω κόστους αναδιοργάνωσης παρουσίασαν αύξηση +32,5% φτάνοντας στα 3,9 εκατ. ευρώ. από €3,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές διπλασιάστηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 λόγω της βελτίωσης της κερδοφορίας και των προσπαθειών της διοίκησης για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης καθώς και της συμφωνίας με την AVON. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 0,5εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 από ζημιές -0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.