Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου Πειραιώς μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημία 82 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σε τριμηνιαία βάση το αποτέλεσμα του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε σε κέρδος 164 εκατ. ευρώ σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 1ου 3μήνου 2014 που ανερχόταν σε -247 εκατ. ευρω.

Στα κύρια σημεία αποτελεσμάτων και μεγεθών περιλαμβάνονται:

Αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου 2014

• Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2ο 3μηνο 2014 στα 295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% έναντι του 1ου 3μήνου του έτους (χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης εξαγορών ύψους  28 εκατ. ευρώ και εκτάκτων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ύψους 144 εκατ. ευρώ).

• Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση, παρουσιάζοντας το 2ο 3μηνο αύξηση 4% στα 500 εκατ. ευρώ.

• Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων τον Ιούνιο στις 262 μ.β. από 288 μ.β. τον Μάρτιο και 305 μ.β. το Δεκέμβριο 2013, συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος.

• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε  80 εκατ. ευρώ στο 2ο 3μηνο, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο.

• Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2ου 3μήνου '14 ανήλθαν σε  49 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα θετικά από το πρόγραμμα αποεπενδύσεων της Τράπεζας και εστίασης στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.

• Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 138 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας έσοδο από την αναδιάρθρωση προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων.

• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε  781 εκατ. ευρώ από 553 εκατ. ευρώ στο 1ο 3μηνο 2014.

• Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα 371 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους 28 εκατ. ευρώ.

• Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκε στο 54% στο 2ο 3μηνο 2014 από 56% στο αμέσως προηγούμενο 3μηνο.

• Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 476 εκατ. ευρώ ή 2,6% επί των μέσων δανείων προ προβλέψεων για το 2ο τρίμηνο, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2014.

• Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro164 εκατ αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με το 1ο 3μηνο '14 ( 247 εκατ. ευρώ).

Μεγέθη 30 Ιουνίου 2014

• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 88,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του Μαρτίου 2014, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δανείων αλλά και στην αποπληρωμή των ομολόγων ΕΔ του Πυλώνα Ι ( 1,2 δισ. ευρώ).

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 54,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μηδενική μεταβολή τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου 2013.

• Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως) εν μέσω αρνητικής ακόμη οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλής ζήτησης και διαμορφώθηκαν σε 73,1 δισ. ευρώ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε Euro 58,7 δισ.

• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Ιούνιο 2014 στο επίπεδο του 108% από 109% τον Μάρτιο 2014, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 6,7% επί του ενεργητικού.

• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 38,5%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 2ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στις 68 μ.β. από 105 μ.β. το 1ο 3μηνο 2014), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.

• Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,6% για τον Όμιλο και 19,8% για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 16,2% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

• Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα 9,4 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε στο 15,0% από 14,5% το Μάρτιο '14 (στοιχεία Μαρτίου pro-forma για AMK και αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών).

• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2014 αριθμούσε 1.277 μονάδες, με 889 καταστήματα στην Ελλάδα και 388 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Τα καταστήματα στην Ελλάδα ήταν μειωμένα κατά 148 από την αρχή του χρόνου στις 30.06.14, στο πλαίσιο εξορθολογισμού τους, ενώ στο εξωτερικό κατά 24. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.343 άτομα, 16.541 σε εγχώριες και 5.802 σε διεθνείς δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην Ελλάδα είναι μειωμένο κατά 14% από το Δεκέμβριο 2012 σε συγκρίσιμη βάση.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία στα μέσα Απριλίου 2014 την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ στις αρχές Μαρτίου τόσο στο βασικό (δεσμευτικό), όσο και στο ακραίο σενάριο (425 εκατ. ευρώ και 757 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), αλλά και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης. Επιπρόσθετα, αυξήθηκε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 33% από 19% πριν (με μείωση της συμμετοχής ΤΧΣ από 81% στο 67%).

Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2014 ανήλθε στα 9,4 δισ. ευρώ, μετά την πρόσφατη ΑΜΚ 1,75 δισ. ευρώ του Απριλίου 2014 και την αποπληρωμή των 0,75 δισ. ευρώ προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου τον Μάιο 2014. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.14, διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο 15,1% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) στο 15,0%, που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο δείκτης Common Equity Tier-1 με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) διαμορφώθηκε στο 10,8% που επίσης θεωρείται πολύ ικανοποιητικός συγκριτικά στην Ευρώπη.