Σε διαβούλευση βρίσκεται από σήμερα το προσχέδιο του νόμου για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και την απλοποίηση των προ τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, στόχος είναι η διεύρυνση του θεσμού του εγκεκριμένου εμπόρου, η αξιοποίηση του ΓΕΜΗ και των Επιμελητήρια για σειρά διαδικασιών όπως τα Πιστοποιητικά Καταγωγής και να απλοποιηθεί η εξαγωγή προϊόντων διττής χρήσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεδρίασε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας υπό την προεδρία του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη.

Τα βασικά σημεία των διατάξεων που προωθούνται είναι τα εξής:

1. Αναβάθμιση του ΓΕΜΗ, το οποίο είναι το μόνο υποχρεωτικό εμπορικό μητρώο της χώρας, ούτως ώστε να φιλοξενεί δύο νέα πεδία δεδομένων στα οποία θα καταχωρούνται όλοι οι εξαγωγείς και οι έμποροι - παραγωγοί προϊόντων διπλής χρήσης.

Οι αρμόδιοι φορείς όπως το υπουργείο Ανάπτυξης, τα κατά τόπους επιμελητήρια και λοιποί φορείς του εξαγωγικού εμπορίου θα μπορούν να έχουν άμεση, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, ιδίως για τους εξαγωγείς που είναι παραγωγοί ή/και έμποροι προϊόντων διπλής (διττής) χρήσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα ειδικό και ευαίσθητο για την εθνική μας ασφάλεια εξαγωγικό πλαίσιο, προκειμένου να σχεδιάζονται και να συντονίζονται δράσεις για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εθνικό και τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

2. Εισαγωγή του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου για τους εμπόρους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου προβλέπεται ήδη για τους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών στο άρθρο 12 του Κανονισμού 543/2011 και εφαρμόζεται ήδη στην χώρα μας, ενώ με την με αριθμό 2533/63997/2013 (ΦΕΚ Β' 1380/06.06.2013) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης εξειδικεύτηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Ο θεσμός παρουσιάζει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, ενόψει των ωφελημάτων που αποκτά ο έμπορος από την εγγραφή του στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ). Ο εγκεκριμένος έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών δεν υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό εμπορίας ελέγχου προδιαγραφών (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) αλλά απλή βεβαίωση ελέγχου.

3. Αποτύπωση με σαφή τρόπο των υποχρεώσεων των εξαγωγέων προϊόντων διπλής (διττής) χρήσης (προϊόντα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση) καθώς και η εισαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας εξαγωγής.

4. Ένταξη των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού.

Καταργείται η εξαίρεση που είχε επιβληθεί στα προϊόντα αυτά, από τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι και τα κόστη εξαγωγής των προϊόντων αυτών, δεδομένου ότι η καταργούμενη με το παρόν εξαίρεση δεν προβλέπεται από σχετική διάταξη του ενωσιακού δικαίου. Δίδεται περιθώριο έξι μηνών για την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων του ICISnet στην νέα ρύθμιση.

5. Καθιέρωση της δυνατότητας υποβολής αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταγωγής με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Το Πιστοποιητικό Καταγωγής των ελληνικών προϊόντων εκδίδεται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια σε έντυπη μορφή και η όλη διαδικασία γίνεται χειρόγραφα με αυτοπρόσωπη παρουσία.

6. Απαλλαγή από δασμούς και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις των πλοίων που επισκευάζονται, μετασκευάζονται ή έχουν κατασχεθεί σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια.

Η διάταξη εξομοιώνει τα πλοία που επισκευάζονται, μετασκευάζονται ή έχουν κατασχεθεί με τα πλοία που βρίσκονται υπό συντήρηση ή σε κίνηση και λειτουργία. Με την διάταξη αποκαθίσταται μία ανισότητα στον σχετικό κλάδο, ώστε ακόμα και για ολιγόωρες επισκευές για το ίδιο πλοίο να μην ισχύουν άλλοι κανόνες φορολόγησης. Η διαφορετική αντιμετώπιση δεν δικαιολογείται ενόψει των αυστηρών υποχρεώσεων ενημέρωσης προς τα τελωνεία και τα λιμεναρχεία για την κατάσταση των εφοδίων τους.