Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99, καθώς και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η συζήτηση των οπίων προσδιορίσθηκε να λάβει χώρα την 28/1/2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατέθεσε η εταιρεία Pasal.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανεστάλησαν οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της Εταιρείας έως την εκδίκαση της αιτήσεως προληπτικών μέτρων. Σε όλη την διαδικασία η εταιρεία έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πιστωτριών τραπεζών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, παρά την γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και της αγοράς ακινήτων, η PASAL δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εργαζόμενους, πιστωτές, στο ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η PASAL με στόχο την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος και με την συνεργασία των πιστωτριών τραπεζών, σκοπεύει να αναδιαρθρώσει τον τραπεζικό δανεισμό της και να αξιοποιήσει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και τη συμμετοχή της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ. Από τις ενέργειες υπαγωγής στο άρθρο 99 δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η λειτουργία των θυγατρικών εταιρειών, των επενδύσεων και των συμμετοχών της εταιρείας καθώς και οι συναλλαγές της με τρίτους (πελάτες, προμηθευτές) ή το ελληνικό Δημόσιο.