Αναθεώρησε την προοπτική του τραπεζικού συστήματος της Σλοβενίας ο οίκος αξιολόγησης Moody's σε σταθερό από αρνητικό.

Η αλλαγή απορρέει από την εκτίμηση του οίκου ότι η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και η ανακεφαλαιοποίηση των μεγαλύτερων τραπεζών θα οδηγήσουν σε επιστροφή του τραπεζικού συστήματος σε μέτρια κερδοφορία.

Από την ίδια έκθεση προκύπτει επίσης, ότι η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος θα πρέπει να στηρίξει την ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους των δανειοληπτών και να μειώσει την πιθανότητα μιας ταχείας διαδικασίας σχηματισμού μη εξυπηρετούμενων δανείων.