Ποσοστό περίπου 92,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon θα κατέχει η Motor Oil, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης άρχισε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 και έληξε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκειά της προσφέρθηκαν 24.640.078 μετοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε συνέχεια της λήξης της περιόδου αποδοχής, η Motor Oil, δεδομένου ότι κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon, θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, των οποίων δεν έχει την κυριότητα.

TAGS