Σε προσπάθειες για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου Altec.

Σε ανακοίνωση που έστειλε η διοίκηση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώνεται ότι η διοίκηση του ομίλου έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ήδη γίνει εμφανή, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Οι ενέργειες, στις οποίες έχει μέχρι στιγμής προβεί η Altec, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης, στην κατεύθυνση της άρσης της επιτήρησης και της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης, είναι οι εξής: δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της, εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της, απεμπλοκή από ζημιογόνες και μη παραγωγικές επενδύσεις, ρύθμιση υποχρεώσεων προς πιστωτές και προμηθευτές, ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και αξιοποίηση συνεργιών ομίλου.