Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 434 εκατ. ευρώ και reverse split.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση, η οποία θα καλυφθεί εν μέρει από τους ίδιους και εν μέρει από τον στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα έχει επιλεχθεί από την Attica ως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι € 434.000.000.

Η εν λόγω αύξηση προτείνεται να λάβει χώρα μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) και την επακολουθούμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών.

Όσον αφορά στην τιμή διάθεσης, σημειώνεται ότι θα καθοριστεί από την αρμόδια έκτακτη Γ.Σ. που θα εγκρίνει την αύξηση, ενώ δεν θα υπολείπεται των 0,30 ευρώ.  

Σε δύο φάσεις η αύξηση κεφαλαίου

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η αύξηση θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Εάν ενδεχομένως από τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού/-ών επενδυτή/-ών προκύψει ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου, χωρίς άλλη καθυστέρηση πέραν της τήρησης των αναγκαίων διατυπώσεων της νομοθεσίας, τότε η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιείται με περιορισμό δικαιώματος προτίμησης μπορεί να περιοριστεί καθ' ύψος (σε σχέση με το ως άνω καταρχήν προτεινόμενο €434 εκατ.) με την απόφαση της αρμόδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε και το υπολοιπόμενο ποσό κεφαλαιακών απαιτήσεων να καλυφθεί με συμμετοχή και των ίδιων ενδιαφερόμενων, στρατηγικού/-ών επενδυτή/-ών (και λοιπών ενδιαφερόμενων επενδυτών), στην αμέσως επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την οποία θα ληφθούν άμεσα οι αναγκαίες εταιρικές αποφάσεις και τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις, αξιοποιώντας και το περιεχόμενο της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης».