Σε 23.985.318,70 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες ΑΒΕΕ ενώ ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 24.474.815. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μεταβολή προήλθε μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,15 ευρώ σε 0,98 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. 

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία (0,98 ευρώ/μετοχή) ορίστηκε η 15-09-2014.