Ιδιαίτερα απογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα της Ομάδας Δράσης, της λεγόμενης Task Force, για την ελληνική οικονομία, ενώ και ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας παραδέχεται πως το υπάρχον μοντέλο της ελληνικής οικονομίας δεν είναι διατηρήσιμο. 

Η χρηματοδότηση παραμένει το κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Δράσης με τη συνεργασία των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Ο επικεφαλής της Ομάδας είπε ότι η πρόσβαση σε μέτρα χρηματοδότησης και οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι θέματα τα οποία συζητά πάνω από δύο χρόνια, «αλλά δυστυχώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες». Έχουν μειωθεί κατά 50% οι δανειοδοτήσεις και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και μάλιστα είναι τα υψηλότερα από οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ και οι απαιτήσεις παροχής ασφαλειών είναι τεράστιες για τις ΜμΕ».

Ο ίδιος σημείωσε ότι πολύ μεγάλη συμβολή για τη νέα προγραμματική περίοδο μπορεί να έχουν τα διαθρωτικά ταμεία στο θέμα της χρηματοδότησης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι απαραίτητος ο διυπουργικός συντονισμός με την καθοδήγηση του επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής για τις ΜμΕ της ΕΕ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν είναι διατηρήσιμο και ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις και όχι περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους αλλά ικανότερο δημόσιο τομέα. Πρόσθεσε μάλιστα πως «χρειαζόμαστε άνω των 100.000 νέων  επιχειρήσεων, που σημαίνει και αντίστοιχο αριθμό επιχειρηματιών, δηλαδή άνω των 100.000 νέων επιχειρηματιών».

«Καταρχήν, λοιπόν, θα πρέπει ιδεολογικά να αποκαταστήσουμε στην Ελλάδα το επιχειρείν. Να το βγάλουμε από τη θέση του  συνήθως,  θα έλεγα, «κατηγορούμενου» για όλα τα στραβά της κοινωνίας και να το δημιουργήσουμε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πρότυπο στη νέα γενιά των Ελλήνων», είπε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και να μειωθεί το κεφάλαιο έναρξης των επιχειρήσεων στο ελάχιστο απαραίτητο.

Τρεις δείκτες ρίχνουν την επίδοση της Ελλάδας κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: 

  • Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ πιο δαπανηρή από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11,8% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με 4,6% στην ΕΕ)
  • Το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης ανέρχεται σε 910 ευρώ σε σύγκριση με 343 ευρώ στην ΕΕ και το ελάχιστο καταβλητέο κεφάλαιο έχει στην πράξη αυξηθεί σε σχέση με το περασμένο έτος

Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις, η επίδοση της Ελλάδας, όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, σε αυτό τον τομέα πολιτικής είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και εμφανίζει δείγματα επιδείνωσης, ιδιαίτερα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων για τις ΜμΕ.

Συγκεκριμένα, ο χρόνος που χρειάζονται οι δημόσιες Αρχές για να καταβάλουν τις πληρωμές έχει αυξηθεί (2011: 66 ημέρες, 2012: 114 ημέρες) και είναι τετραπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ.

Πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται η επίδοση της Ελλάδας στο θέμα της χρηματοδότησης και εμφανίζει επιπλέον δείγματα επιδείνωσης, κάτι που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τις ΜμΕ, όπως επισημαίνεται στην Έκθεση. Από τους δείκτες προκύπτει ότι οι τράπεζες είναι εξαιρετικά απρόθυμες να χορηγήσουν δάνεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως εξαιτίας της σοβαρής χρηματοδοτικής στενότητας που οφείλεται στην κρίση του δημόσιου χρέους. Αυτό επιτείνει τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης και υπονομεύει σοβαρά τις προσπάθειες των ελληνικών ΜμΕ να εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται.

Τέλος, αναφέρεται ότι η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι 12 προτάσεις της Ομάδας Δράσης

1. Μεταρρύθμιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων.
2. Περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω εξορθολογισμού και ψηφιοποίησης των διαδικασιών.
3. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τις ΜμΕ (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και τοπικοί φόροι) και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενέργειας.
4. Προώθηση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών μεταξύ του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
5. Στενότερη εποπτεία της αγοράς για την αποφυγή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και μείωση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς του παράνομου εμπορίου μέσω αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες καθώς και στο δίκτυο πωλήσεων.
6. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω των κονδυλίων της ΕΕ, άμεσα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση είναι να δοθεί προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης.
7. Διασφάλιση της αποτελεσματικής δρομολόγησης του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη (επενδυτικό ταμείο IfG).
8. Καλύτερος σχεδιασμός χρηματοδοτικών μέσων μέσω της χρήσης των κονδυλίων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ΜμΕ.
9. Στήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδότησης.
10. Βελτίωση της αναπτυξιακής πολιτικής για την προώθηση συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών πάρκων.
11. Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
12. Ελευθερία επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ.