Στο Διαδίκτυο θα αναρτώνται στο εξής τα στοιχεία των πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων οφειλετών του δημοσίου σύμφωνα με την απόφαση της γενικής γραμματέως Κατερίνας Σαββαΐδου.

Η απόφαση της κ. Σαββαΐδου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει την ηλεκτρονική δημοσίευση στο δικτυακό τόπο www.publicrevenue.gr της ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών, των στοιχείων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων, που εκδίδονται από το Δημόσιο, όπως τα περιουσιακά στοιχεία που βγαίνουν σε πλειστηριασμό, φωτογραφίες π.χ. των ακινήτων, η τιμή της πρώτης προσφοράς αλλά και η ακριβής ώρα και ημέρα του πλειστηριασμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση (ΠΟΛ 1210/2014 ΦΕΚ Β' 2530/23.9.2014), θα αναρτώνται στο διαδίκτυο περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των 300.000 ευρώ. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση, 

β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, 

γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται, 

δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς, 

ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, 

στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.