Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα www.publicrevenue.gr του υπουργείου Οικονομικών όπου θα δημοσιεύονται τα στοιχεία πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, που εκδίδονται από το Δημόσιο. 

Οι τρεις πρώτοι πλειστηριασμοί αφορούν ένα ακίνητο στη Ζάκυνθο και δύο στη Χαλκίδα

Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ζάκυνθο με την επωνυμία Παραντάις που περιλαμβάνει επτά κτίρια με συνολική έκταση 6.900 τ.μ. Η αξία του ξενοδοχείου αποτιμάται στα 55 εκατ. ευρώ ενώ η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι τα 44 εκατ. ευρώ. 

Το δεύτερο ακίνητο είναι ένα αγροτεμάχιο με κτίριο στο Βαθύ Χαλκίδος. Αν και η αξία του εκτιμάται  στα 3.750.000 ευρώ, ως 1η τιμή προσφορά εμφανίζεται τιμή  στα 6.260.000 ευρώ. Τέλος ακόμα ένα αγροτεμάχιο  2.391,50 τ.μ. του ιδίου οφειλέτη, με αναγραφόμενη αξία 7500  ευρώ, και πρώτη προσφορά στις 38.000 ευρώ βγαίνει στο σφυρί. 

Όπως σημειώνεται στην απόφαση της γενικής γραμματείας Εσόδων, στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση, 

β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, 

γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται, 

δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς, 

ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, 

στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.