Μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου του 2015 θα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να προχωρούν σε διακοπή επαγγέλματος, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.  

«Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιανουαρίου 2015 η υποβολή για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους βάσει πραγματικού χρόνου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ημερομηνία αυτή θα είναι και η καταληκτική. Μετά την 30/01/2015, ημερομηνία, ως ημερομηνία διακοπής θα λαμβάνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία οριστικής παύσης της δραστηριότητας τους, για τα δε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες η ημερομηνία της λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά  περίπτωση.