Στα 17 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ αποτιμήθηκε στα 19,7 δισ. ευρώ στο τέλος α’ εξαμήνου 2014, έναντι 22,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013 λόγω της επίπτωσης του δεύτερου γύρου ανακεφαλαιοποίησης, ενώ σήμερα αποτιμάται στα 17 δισ. ευρώ λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών στην αγορά.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τις εκκαθαρίσεις των τραπεζών το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ (38 εκατ. ευρώ από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και 2 εκατ. ευρώ από την T-Bank). Παράλληλα, στο τέλος Ιουνίου το κεφαλαιακό απόθεμα διαμορφώθηκε στα 10,938 δισ. ευρώ, παραμένοντας αμετάβλητο.

Τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης του ΤΧΣ είναι τα ακόλουθα:

- Έσοδα από τόκους: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 38,9 εκατ. ευρώ, έναντι 129,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη μείωση των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που διακρατούσε το Ταμείο λόγω της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013.
- Δαπάνες προσωπικού: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του Ταμείου κατά την 30/06/2014 ανερχόταν σε 30 άτομα, ενώ στις 31/12/2013 σε 26.
- Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16,0 εκατ., έναντι 5,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στην αύξηση κατά 0,3 εκατ. στα έξοδα θεματοφυλακής για τις μετοχές των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών που απέκτησε το Ταμείο στα τέλη του Ιουνίου του 2013 και β) στις αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια της συμμόρφωσης του Ταμείου στην απαίτηση του νέου νομικού πλαισίου για τη λήψη δύο εκθέσεων αποτίμησης ανά ΑΜΚ ανά τράπεζα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές 14,2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 8,3 δισ. ευρώ αντληθέντων κεφαλαίων από τις ΑΜΚ των συστημικών τραπεζών (δηλαδή στο 0,17% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων).
- Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα: Κατά την 30/06/2014 ο εν λόγω λογαριασμός ανερχόταν στο ποσό των 630,8 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 488,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2013.
- Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Κατά την 30/06/2014 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ ανήλθε σε 10.938,6 εκατ. ευρώ χωρίς μεταβολή από το τέλος του 2013.
- Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά την 30/06/2014 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα 19,7 δισ. ευρώ έναντι 22,6 δισ. ευρώ την 31/12/2013. Κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου του 2014 το χαρτοφυλάκιο αποτιμήθηκε σε 17 δισ. ευρώ.

Η Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ δήλωσε ότι

«Το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν μια ιδιαίτερα δραστήρια και εποικοδομητική περίοδος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος γύρος της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Επιπλέον, το Ταμείο σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες και τις αρμόδιες Αρχές, οριστικοποίησε και ενέκρινε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμώνται σε τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές, επομένως η διακύμανση στην αγορά επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου. Στις 31/12/2013 η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα 22.6 δισ. ευρώ έναντι 19.7 δισ. ευρώ στις 30/06/2014, λόγω της επίπτωσης των τιμών στις οποίες διεξήχθη ο δεύτερος γύρος των ανακεφαλαιοποιήσεων. Σήμερα η αποτίμηση ανέρχεται στα 17 δισ. ευρώ αντανακλώντας τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς. Το Ταμείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους και να διαφυλάξουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους».