Το 5% των  κοινών μετοχών μετά ψήφου της Τουρκικής Τράπεζας Finansbank A.S. ανακοίνωσε ότι απέκτησε η Εθνική Τράπεζα κατόπιν άσκησης σχετικού δικαιώματός της (put option) και σύμφωνα με την, από 29 Μαρτίου 2007, μεταξύ τους συμφωνία.

Ειδικότερα, η ΕΤΕ κατέβαλε συνολικό τίμημα ύψους 343.060.832,4 δολαρίων για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank A.S.

Κατόπιν αυτού, η συμμετοχή του Ομίλου ΕΤΕ στη Finansbank A.S. ανέρχεται σε 99,81%.