Φως στη μαύρη τρύπα των ταμείων επιχειρεί να ρίξει ο αναδρομικός διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών τους που θα ξεκινήσει με υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, πολλοί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν προέβαιναν επί σειρά ετών σε έλεγχο των οικονομικών χρήσεων κάθε έτους και δεν συνέτασσαν ισολογισμούς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην υπάρχει καθαρή εικόνα, κυρίως σε ότι αφορά τον έλεγχο των δαπανών αλλά και το θέμα των υποχρεώσεων προς τα δημόσια νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές. Η πολυδιάσπαση δε και ο κατακερματισμός του ασφαλιστικού συστήματος, καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών των φορέων.
 
Με τη διαδικασία αυτή θα ξεκαθαρίσει οριστικά «η θολή εικόνα στα οικονομικά των Ταμείων» και τονίζουν ότι «εάν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τις υποθέσεις αυτές στη Δικαιοσύνη».
 
Συνολικά θα επανεξεταστούν οι εκκρεμότητες 93 κλάδων ή τομέων ασφαλιστικών Ταμείων με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το κλείσιμο 339 οικονομικών χρήσεων παρελθόντων ετών και τη σύνταξη των Ισολογισμών-Απολογισμών, των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει του διπλογραφικού συστήματος.
 
Στην πλειοψηφία τους, οι εκκρεμείς χρήσεις αφορούν την περίοδο 2008-2012, σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις καλύπτουν το κλείσιμο και παλαιότερων χρήσεων. Περιλαμβάνουν δε μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς, όπως το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης(ΕΤΕΑ), το ταμείο των εργαζομένων στις τράπεζες (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).
 
Αναλυτικότερα, θα υπάρχει η πλήρης αποτύπωση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς διάφορους δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσια νοσοκομεία, Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία) ώστε στη συνέχεια αυτές να διακανονισθούν.

Αναλυτικά τα ταμεία που θα ελεγχθούν:

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΛΑΔΟΙ Ή ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)

18

58

2005-2012

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ- ΜΜΕ)

20

50

2009-2012

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

12

39

2005-2012

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)

5

18

2010-2012

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

12

27

2009-2012

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

2

9

2010-2012

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

10

29

2008-2012

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

7

8

2012

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

1

8

2004-2011

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

1

9

2004-2012

Κεφάλαιο Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)

1

9

2004-2012

Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού(ΤΠΑΕΝ)

1

20

1993-2012

Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού(ΤΠΚΠΕΝ)

1

26

1987-2012

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)

1

20

1993-2012

Κεφάλαιο Δυτών

1

9

2004-2012

ΣΥΝΟΛΟ

93

339