Η Attica Bank έχει γίνει αποδέκτης του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρόκειται να συζητηθούν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει στις 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από τις 5 Σεπτεβρίου πρόσκληση του Δ.Σ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 15 μέτοχοι.

Οι παρόντες μέτοχοι εκπροσώπησαν 537.547.245 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 51,401% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Επειδή δεν επετεύχθη η αυξημένη απαρτία που απαιτείται κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να είναι δυνατή η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναβλήθηκε η συνεδρία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.