Σε 95,41% ανέρχεται το ποσοστό της H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l στην εταιρεία Μ.Ι.Μαΐλλης ΑΕΒΕ μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. 

Η περίοδος αποδοχής της δημοσίας πρότασης, άρχισε την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 και έληξε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014. Στο συγκεκριμένο διάστημα η εταιρεία H.I.G. Luxembourg απέκτησε χρηματιστηριακά 15.943.244 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 4,94% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Μ.Ι.Μαΐλλης ΑΕΒΕ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η H.I.G. Luxembourg κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, 308.113.706 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 95,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Μ.Ι.Μαΐλλης. 

Δεδομένου ότι η H.I.G. Luxembourg κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Μ.Ι.Μαΐλλης, θα ζητήσει τη μεταβίβαση, όλων των υπόλοιπων μετοχών της Μ.Ι.Μαΐλλης, των οποίων δεν έχει την κυριότητα και για τον λόγο αυτό θα υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Μ.Ι.Μαΐλλης.