«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015».

Αυτό ορίζει η τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών».

Στην απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδ. Κωνσταντινόπουλος, σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.