Το ποσό των 200 ευρώ δικαιούνται οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες ως μηνιαίο επίδομα μητρότητας για 4 μήνες. Προϋπόθεση να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα. 

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση στο ΕΤΑΑ. 
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης  παιδιού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα
δ) Δεν δικαιούται από άλλο ταμείο  επίδομα μητρότητας.