Η Eurobank έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ), σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) και αναγνωρίζει την επιτυχή έκβαση αυτής της άσκησης επί τη βάσει του ∆υναμικού Ισολογισμού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση άλλων θετικών παραγόντων, ο δείκτης CET1 αυξάνεται στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%. 

Ιστορικό 

Η Eurobank, ως μία από τις 130 συστημικά σημαντικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε αντικείμενο της ΣΑ που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ [σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EΤΑ)]. Η ΣΑ πραγματοποιήθηκε πριν τη μεταβίβαση της πλήρους αρμοδιότητας για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές στην ΕΚΤ το Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). 

Η ΣΑ αξιολογεί την ανθεκτικότητα της κάθε τράπεζας, χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία και εφαρμόζοντάς την με συνέπεια σε όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες. Τα αποτελέσματα προέκυψαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνδυαστική επίδραση των ακόλουθων δύο κύριων πυλώνων: 

• Του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) – για να ενισχύσει τη διαφάνεια των τραπεζικών ισολογισμών, αξιολογώντας την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, περιλαμβανομένης της επάρκειας των περιουσιακών στοιχείων, της αποτίμησης των εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων, 

• Της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (ST) – η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΤΑ για να εξετάσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε δύο σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων: το Βασικό και το ∆υσμενές. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια αξιολογήθηκε σε βάθος μίας τριετούς περιόδου (2014-2016) με το όριο του κεφαλαιακού δείκτη CET1 να έχει οριστεί στο 8% και στο 5,5%, στο Βασικό και το ∆υσμενές σενάριο αντίστοιχα. Επιπλέον, η ΣΑ διεξήχθη και υπό αμφότερα τα σενάρια του «Στατικού και ∆υναμικού Ισολογισμού». Σύμφωνα με το σενάριο του Στατικού Ισολογισμού, ο ισολογισμός της 31ης ∆εκεμβρίου 2013 χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς, μη λαμβάνοντας κατά συνέπεια υπ’ όψιν οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ενέργεια κεφαλαιακής ενίσχυσης ή/καi πραγματοποιηθεισών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και διαρθρωτικών βελτιώσεων των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το σενάριο του ∆υναμικού Ισολογισμού, έχει ενσωματωθεί η επίδραση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και αναληφθεί στα Σχέδια Αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2014-2016. Τα δύο αυτά σενάρια, εξετάστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τόσο υπό το Βασικό, όσο και υπό το ∆υσμενές σενάριο. 

Η Eurobank πιστεύει ότι η ΣΑ συνιστά μια μοναδική άσκηση, με δεδομένη την ευρεία, αυστηρή και λεπτομερή αξιολόγηση 130 πιστωτικών ιδρυμάτων, και αποτελεί βασικό ορόσημο για την εναρμόνιση και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η άσκηση θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη ως προς την επάρκεια όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάστηκαν. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Eurobank, βάσει του AQR, έγινε αξιολόγηση του 84% της συνολικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας. Ειδικά όσον αφορά το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις πιστοδοτήσεων αξίας €9,9 δισ. ευρώ και των αντίστοιχων εξασφαλίσεων, που αντιπροσωπεύουν το 64% του σχετικού χαρτοφυλακίου. 

Αποτελέσματα ΣΑ για τη Eurobank 

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα για τη Eurobank, λαμβάνοντας υπ’όψιν τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) και την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (ST) στο Στατικό και ∆υναμικό Βασικό και ∆υσμενές Σενάριο, εξαιρουμένης της επίπτωσης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΣΑ από την Eurobank 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσό των €2,9 δισ. που αντλήθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η Eurobank καλύπτει τα κεφαλαιακά όρια που ορίστηκαν για το σκοπό του AQR, οδηγώντας σε κεφαλαικό δείκτη CET1 15,3%, μετά την προσαρμογή για την επίπτωση του AQR, σε σύγκριση με το όριο αναφοράς του 8%. 

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι το έλλειμμα που εμφανίζεται επί τη βάσει του Στατικού ∆υσμενούς σεναρίου σχετίζεται με τη χρήση του 2013 ως σημείου αναφοράς, ο οποίος ήταν ένας χρόνος στον οποίο οι λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank επηρεάστηκαν αρνητικά εξαιτίας συστημικών λόγων και ιδιαιτέρων για την Τράπεζα συνθηκών. 

Η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει το ∆υναμικό Σενάριο για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και έχει δηλώσει ότι η Eurobank «στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση». Ως εκ τούτου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι η Eurobank ανταποκρίνεται στα κεφαλαιακά όρια της ΣΑ τόσο στο Βασικό, όσο και στο ∆υσμενές σενάριο, χωρίς να παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα. 

Περαιτέρω, οι κατωτέρω παράγοντες δημιουργούν ένα πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους €1,4 δισ., αυξάνοντας τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%: 

1) Η θετική επίπτωση €315 εκατ. που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών προ-προβλέψεων εσόδων για το 9μηνο του 2014 σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδοχή στο ∆υναμικό ∆υσμενές σενάριο, οδηγούν σε μια αύξηση του κεφαλαιακού δείκτη CET1 κατά 90 μονάδες βάσης, 

2) Επιπροσθέτως, η εποπτική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της ένταξης στις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου από την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 7 Νοεμβρίου 2014), έχει θετικό αντίκτυπο στο ∆υναμικό ∆υσμενές Σενάριο κατά €1,1 δισ. ή 318 μονάδες βάσης. 

Επιπροσθέτως, έχουμε υποβάλει προς έγκριση την εφαρμογή της μεθόδου των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (IRB) για τον πιστωτικό κίνδυνο του στεγαστικού χαρτοφυλακίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ύψους €4,9 δισ. ευρώ), από το οποίο αναμένεται κεφαλαιακή ωφέλεια περίπου 30 μονάδων βάσης. 

Η Eurobank θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2014, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου του 2014.

TAGS