Ζημίες, μετά από φόρους, ύψους 0,390 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2014 η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους 0,721 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε περίπου 0,013 εκατ. ευρώ και προέρχονται από προσόδους χαρτοφυλακίου, ζημίες από αγοραπωλησίες και κυρίως από ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΠ. 

Η απόδοση της εταιρείας ήταν -3,77% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -10,45% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ΧΑ Large Cap, -18,88% ο FTSE/ΧΑ MID CAP και -8,70% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑ. 

Το ενεργητικό της Ανδρομέδα στο εννεάμηνο ανήλθε σε 10,50 εκατ. ευρώ ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 85,07% σε μετοχές, κατά 2,10% σε ομόλογα και κατά 12,83% σε διαθέσιμα. 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στο τέλος του εννεάμηνου ανήλθε σε 25,14 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε 21,00 ευρώ. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 16,47%.