Ο Όμιλος International Life κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των ασφαλιστικών ομίλων που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) το 2013 σε σύγκριση με το 2012, σύμφωνα με τον ετήσιο οδηγό Business Leaders in Greece της ICAP.  

Συγκεκριμένα, o όμιλος της International Life παρουσίασε αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 24.499.000 ευρώ καθώς και σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το 2013 σε σχέση με το 2012, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι κινείται με σταθερά βήματα μπροστά.

Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, ανέδειξε στα πλαίσια της έκδοσης Business Leaders in Greece, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2013, σε σύνολο 19.744 επιχειρήσεων. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες, πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, το 2013 διαμορφώθηκε σε  3,25 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου International Life, κ. Γιάννης Μπράβος, δήλωσε σχετικά:

«Ο Όμιλος της International Life, ένας ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος με 58 έτη παρουσίας στην  ασφαλιστική αγορά, συνεχίζει ακόμα και σε περιόδους κρίσης να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους του και τους μετόχους, επενδύοντας σε υποδομές και δημιουργώντας καινοτόμες υπηρεσίες που αναπτύσσουν περαιτέρω τις δραστηριότητές του. Για εμάς, η κατάταξή μας στην 1η θέση των ασφαλιστικών εταιρειών και ανάμεσα στις 20 εταιρείες με τα μεγαλύτερα λειτουργικά κέρδη για το 2013, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ανοδικής μας πορείας και δέσμευση για το μέλλον».