Απλοποιείται ο εκτελωνισμός προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και των αυτοκινήτων σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα είναι δυνατή για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές της χώρας, οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων, η εφαρμογή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

Συγκεκριμένα:

  1. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εξάγονται με την απλουστευμένη διαδικασία στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο που έως σήμερα δεν ίσχυε για τα προϊόντα αυτά.
  2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, έχουν, εκτός από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο όνομα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή αίτησης από τελωνειακούς αντιπροσώπους είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν την εξακρίβωση των στοιχείων των εκπροσωπούμενων προσώπων και την πραγματοποίηση των κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων.