Αρχίζει η εποπτεία 3.600 πιστωτικών ιδρυμάτων σε 18 χώρες της Ευρωζώνης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η εποπτεία θα είναι άμεση για 120 εκ των σημαντικότερων τραπεζών της ζώνης ευρώ, οι οποίες διαθέτουν ποσοστό 82% της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του τομέα στην ευρωζώνη.

Ειδικότερα, σήμερα αρχίζει και επισήμως η ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού τομέα της ευρωζώνης από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήματος, γεγονός το οποίο ενισχύει τη διαδικασία ανάκτησης εμπιστοσύνης και αύξησης των όρων ασφάλειας του πιστωτικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του τελευταίου έτους αναλυτικοί έλεγχοι επί των ισολογισμών και των αντοχών των τραπεζών, το αποτέλεσμα των οποίων δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Ο «Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας» (ΕΜΕ) (Single Supervisory Mechanism (SSM)), όπως επισημαίνει η ΕΚΤ σε σχετική ανακοίνωσή της, αποτελεί ένα νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας το οποίο συμπεριλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες Αρχές των χωρών που συμμετέχουν.

Κύριος στόχος του είναι η συνεισφορά του στην ασφάλεια και την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της συνεχούς εποπτείας.

Η ΕΚΤ θα εποπτεύει αμέσως 120 εκ των σημαντικότερων τραπεζικών ομίλων που αντιπροσωπεύουν το 82% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ευρωζώνη. Για όλες τις υπόλοιπες 3.500 τράπεζες η ΕΚΤ επίσης θα θέτει και θα επιβλέπει τα πρότυπα επιτήρησης και θα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες εθνικές Αρχές για την εποπτεία των τραπεζών αυτών.