Κέρδη 430.000 ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Ιονική Ξενοδοχειακή.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας τα κέρδη αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της αλλαγής του συντελεστή φορολογίας.

Παράλληλα κατά το εννεάμηνο του 2014, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι  2,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.