Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης και την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ, ώστε αυτός να καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο εντός διμήνου, ζήτησε  από τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Μαυραγάνη, η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Όπως υπογραμμίζεται στο υπόμνημα που επέδωσε ο ΣΒΒΕ στα δύο κυβερνητικά στελέχη, εξαιτίας της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να προβεί σε ελέγχους και συνακόλουθα να βεβαιώσει τα ποσά επιστροφής του ΦΠΑ, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα καταβολής στις επιχειρήσεις του 50% του οφειλόμενου ποσού, με την υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί και ανώτατο χρονικό όριο από την αίτηση της επιχείρησης για βεβαίωση έως και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Προτείνουμε το χρονικό αυτό όριο να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, ζήτησε ακόμη τη σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης» και στη Θεσσαλονίκη, ώστε αυτή να αναλάβει τις περιπτώσεις άνω των 300.000 ευρώ ενδικοφανούς προσφυγής επίλυσης φορολογικών διαφορών μετά την κατάργηση του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994.

Ο ίδιος εισηγήθηκε την επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% επί της επιβληθείσας ποινής, φόρων και προσαυξήσεων σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής ή προσφυγής στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, αντί του ισχύοντος σήμερα 50%. Η υποχρέωση καταβολής ποσοστού 50% επί των καταλογισθέντων ποσών, επί ποινής ακυρότητας της κατατεθείσας προσφυγής, στην ουσία καθιστά αδύνατο το συνταγματικό αυτό δικαίωµα και καταδικάζει τον φορολογούμενο χωρίς να του δίνει το δικαίωμα της αντίκρουσης της φορολογικής αρχής, υπογραμμίζει.

Ο ΣΒΒΕ ζήτησε ακόμη να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος.

TAGS