Συνεχίστηκε χθες η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Attica Bank.

Κατά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος ορισμένων αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων για μερική συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεχίζει τις επαφές.

Για αυτό το λόγο πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση και να επαναληφθεί εκ νέου στις 10 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας: 

«α) Την 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 επαναλήφθηκε η συνεδρίαση της διακοπείσας Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών  μετοχών της Τράπεζας στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 24 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 540.323.669 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 51,67% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

β) Μετά την επανεκλογή προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι η Τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος ορισμένων αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων για μερική συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεχίζει τις επαφές, με τη συνδρομή ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων, με σκοπό την επίτευξη οριστικού ενδιαφέροντος συμμετοχής και σχετικής συμφωνίας με στρατηγικό(ούς) επενδυτή(ές), λαμβανομένης πλέον υπόψη και της αποκρυστάλλωσης των συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από την ΕΚΤ. 

Για το λόγο αυτό και επειδή οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχαν τεθεί προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 13/10/2014, επηρεάζονται ουσιωδώς και εξαρτώνται από την επίτευξη και τους όρους σχετικής συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκρινε σκόπιμο να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, περί εκ νέου διακοπής της συνεδριάσεώς της και συνέχισής της σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 στις 12:00 στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας. 

Στην παραπάνω ψηφοφορία δεν συμμετείχε μέτοχος εκπροσωπών 22.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας, ο οποίος απεχώρησε από τον χώρο της Γενικής Συνέλευσης πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Συνεπεία των ανωτέρω, κηρύχθηκε η εκ νέου διακοπή της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 13/10/2014, ενώ η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνεχιστεί την 10η Δεκεμβρίου 2014 στις 12:00 στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Για τη συνεδρίαση αυτή και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920  δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν οι έχοντες την ιδιότητα του κοινού μετόχου της Τράπεζας κατά την έναρξη της 9/10/2014 (ημερομηνία καταγραφής της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/10/2014), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α ως προς τις διατάξεις διορισμού αντιπροσώπων, του κ.ν. 2190/1920. 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται επίσης και σε έγχαρτη μορφή στην Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Μετοχολογίου & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας (Ομήρου 23, 2ος όροφος, Αθήνα)».