Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης Ε9 δίνει με απόφαση που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου​.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης από νομικό πρόσωπο, το είδος του νομικού προσώπου καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, συμπληρώνονται αυτόματα μετά την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. του. Αν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι ορθά, πριν την υποβολή της δήλωσης, απαιτείται η διόρθωση αυτών στο μητρώο του φορολογουμένου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ορθή και πλήρη αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε9  καθώς, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της δήλωσης, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του νομικού προσώπου, εμφανίζονται συγκεκριμένα πεδία στο εσωτερικό της δήλωσης, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.