Στο ποσό των 212,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2014 έναντι 193,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα αυξημένος κατά 9,6%. 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 39,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 34,3 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο, αυξημένα κατά 15,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,8 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο, αυξημένα κατά 43,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ από 14,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 21,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο αυξημένα κατά 33,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΚΜΦ&ΔΜ) ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. πέρυσι. αυξημένα κατά 46,4%. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, όλα τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεδομένου ότι και το τρίτο τρίμηνο του 2014 ακολούθησε την ανοδική πορεία των δυο προηγούμενων τριμήνων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου ήταν η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου των τεχνικών υφασμάτων που είχε ως απόρροια την αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατ' επέκταση τη βελτίωση του παραγωγικού κόστους, καθώς και η εξασθένηση του ευρώ σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο. 

Επίσης, στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και έγινε αποπληρωμή μέρους του τραπεζικού δανεισμού θυγατρικής του εξωτερικού. 

Στις 30.09.2014 ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 36,4 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.