Πρωτοβουλία για βελτίωση της βιωσιμότητας των επιμελητηρίων αναλαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μία από τις σκέψεις είναι η αμειβόμενη συμμετοχή στη διαχείριση προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), με εκχώρηση σε αυτά του 1% από τα έξοδα διαχείρισης για να προσφέρουν υπηρεσίες, όπως η διάχυση, η ενημέρωση προγραμμάτων, η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά την υποβολή των φακέλων. 

Σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα (πρόκειται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), όπως ανέφερε ο υφυπουργός, δίδεται η δυνατότητα στα επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, δηλαδή τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής.

Συγκεκριμένα, στα επιμελητήρια δύναται να συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η διαδικασία της πιστοποίησης και η χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης προϋποθέτει εκ μέρους των επιμελητηρίων την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων και την τήρηση των αρχών ειδικού κανονισμού λειτουργίας, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς σε παραρτήματα.

Τα επιμελητήρια, είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ως αδειοδοτούσες αρχές χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που εκδίδονται αλλά και των αποφάσεων και εγκρίσεων που παρεμβάλλονται, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια.
 
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες για κάποιο μέρος της διαδικασίας. Η ανάθεση γίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και θεσπίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η απαραίτητη αμεροληψία και ακεραιότητα.

Παράλληλα, το υπουργείο ζητάει να προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται. Όπως εξήγησε ο κ. Κωσταντινόπουλος, είναι αναγκαίες νέες ανταποδοτικές δράσεις και τεχνικές, οι οποίες θα φέρουν βραχυ/μεσοπρόθεσμα και περισσότερα έσοδα: από το επίπεδο της αμφίδρομης επικοινωνίας και επιμόρφωσης των μελών, μέχρι τη διαρκή ενημέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς, τη διοργάνωση «αριστείων» παραγωγικότητας, ακόμα και την αποτελεσματικότερη - και κυρίως αμεσότερη - εκπροσώπησή τους.