Μια ιδιαίτερα αρνητική ρύθμιση για το φλέγον ζήτημα των πλειστηριασμών, σε σχέση με όσα είχαν ανακοινωθεί από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών, περιλαμβάνει το κείμενο του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στο κείμενο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι τιμή εκκίνησης είναι η εμπορική αξία όπως αυτή προκύπτει από την εκτίμηση του δικαστικού επιμελητή που πραγματοποιεί την κατάσχεση του ακινήτου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη ανακοίνωση που τόνισε ότι ως τιμή εκκίνησης θα ήταν τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου.

Στο Άρθρο 993 παρ. 2 αναφέρεται: 

Με τη νέα ρύθμιση που εισάγεται, για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειμενική αξία, όπως ορίζει η ισχύουσα ρύθμιση. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα κατά τα ειδικότερα στις μεταβατικές διατάξεις οριζόμενα. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος αυτού, όπου προβλέπεται για το ακίνητο που κατάσχεται αντικειμενική αξία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία αυτή. 

Στο Άρθρο 995 η ρύθμιση επισημαίνει:

Στη διάταξη αυτή επιφέρονται τροποποιήσεις αναφορικά με τις επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου, με σημαντική νέα ρύθμιση τη δυνατότητα επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του προς πλειστηριασμό ακινήτου. Προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 6 η δυνατότητα επίσκεψης του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες, με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 ΚΠολΔ. Με τη νέα ρύθμιση που εισάγεται, ως τιμή της πρώτης προσφοράς για το ακίνητο, που εκπλειστηριάζεται, ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειμενική αξία, όπως ορίζει η ισχύουσα ρύθμιση. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα κατά τα ειδικότερα στις μεταβατικές διατάξεις οριζόμενα. Κατά το μεταβατικό χρόνο, μέχρι την έκδοση του διατάγματος αυτού, εφαρμόζεται η μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση και ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α`), όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 993 αναφέρεται ακόμα:

«2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. β'  και 2 έως 4 του άρθρου 954 εφαρμόζονται και εδώ. Το κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή, να περιγράφεται με ακρίβεια ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης».

Η διάταξη αυτή σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να εκπλειστηριάζονται τα κατασχεμένα ακίνητα από ιδιώτες, τράπεζες και το Δημόσιο, σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες των αντικειμενικών. 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πωληθεί ένα ακίνητο με πλειστηριασμό είναι η αντικειμενική αξία.

Η τιμή εκκίνησης θα μειωνόταν στα 2/3 της αντικειμενικής, ακολούθως στο μισό της αντικειμενικής, ενώ στη συνέχεια αν δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι αγοραστές, θα χρειαζόταν προσφυγή του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω μείωση.