Στα 12,777 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE στο εννεάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 7,73% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013 (11,860 εκατ. ευρώ). 

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4,289 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,97% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2013 (4,561 εκατ. ευρώ). 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους 169 χιλ. ευρώ (κέρδη 757 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013). 

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 493 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 104 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013) ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 652 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 473 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013). 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,012 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6,64% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 2013 (9,389 εκατ. ευρώ). 

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 3,371 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,67% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2013 (3,732 εκατ. ευρώ). 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν με ζημίες ύψους 310 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 721 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013). 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 272 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 473 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013) ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 386 χιλ. ευρώ (ζημιές 92 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).