Τα νέα χαμηλά τιμολόγια για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας καθώς και η μείωση της ζήτησης, οδήγησαν σε μικρή πτώση του κύκλου εργασιών της ΕΥΔΑΠ ο οποίος διαμορφώθηκε στα 246 εκατ. ευρώ από 264 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων υποχώρησε στα 173 εκατ. ευρώ έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ, έναντι 83 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εννεαμήνου, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 41 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. αντίστοιχα το εννεάμηνο του 2013.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων του εννεάμηνου του 2013, δεν είναι συγκρίσιμα λόγω θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.  

TAGS