Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.904.425.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενέκρινε το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ οι μετοχές έχουν προκύψει ως εξής:

(α) 3.873.269.066 κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί προς τους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail- in Decrees)

(β) 5.781.443 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, συνέπεια των Διαταγμάτων σε σχέση με την Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail- in Decrees)

(γ) 858.708.764 κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί στη Λαϊκή Τράπεζα συνέπεια των Διαταγμάτων Μεταφοράς της Λαϊκής Τράπεζας (Laiki Transfer Decrees) και

(δ) 4.166.666.667 κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά (Placing and Open Offer). Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά αποτελούν τη Φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών καθώς και η επαναδιαπραγμάτευση των συνόλου των μετοχών της θα καθορισθεί με νεώτερη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου