Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 10η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνέχισε τις εργασίες της η διακοπείσα Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 549.751.352 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 52,57% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. 

ΘΕΜΑ 2: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από € 0,30 σε € 4,800000004589810 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 16 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.045.794.145 σε 65.362.134 μετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε € 413.938.243,40 , διαιρούμενο σε 65.362.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,800000004589810 ευρώ η κάθε μία, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εταιρικής πράξης.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 290.861.496,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 4,80000000458981 (μετά το reverse split) σε € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους € 290.861.496,60, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 123.076.746,80 , διαιρούμενο σε 65.362.134 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας όπως αυτό διαμορφώνεται συνεπεία της θετικής ψήφου επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 3: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό (στρατηγικό/- ούς επενδυτή/-ές) η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920) του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και από την ιδιωτική τοποθέτηση) για τη ρύθμιση κάθε θέματος συναφούς με τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό € 388.904.697,30 (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 1.111.156.278 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,35, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών. Μέσω της αύξησης θα αντληθούν κεφάλαια κατ’ ελάχιστον € 433.350.948,42 (χρηματικά κεφάλαια- συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο). Για τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών εξουσιοδοτήθηκε να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.

Δηλαδή, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων με αναλογία 17 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν 1.111.156.278 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

α) (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

β) Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολουμένων»). Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

γ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (α) και (β) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει.

ε) H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση‐ πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.

στ) Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. μέχρι και τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών κατά την κρίση του, καθώς και να συνεχίσει τη διαδικασία επαφών με ενδιαφερόμενους στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της απόκτησης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η προθεσμία κάλυψης ορίστηκε σε τέσσερις μήνες, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2014 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.3723/2008.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) βάσει των παραπάνω, με την προσθήκη νέου εδαφίου.