Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων για την άντληση ποσού 1 δισ. ευρώ εξήγγειλε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 (Τ+2) και οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Σύμφωνα με τη σχετική ανανκοίνωση, η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.